Viktiga Termer och Definitioner om Litium

I en värld där batteridriven teknologi blir alltmer central i våra liv, från smartphones till elbilar, är det viktigt att förstå de grundläggande termerna och koncepten som definierar denna snabbt utvecklande bransch. Denna guide syftar till att ge en översikt över de mest relevanta termerna inom batteriteknologi, vilket ger läsarna en solid grund att bygga vidare på sin kunskap. Vi har samlat många av de viktiga termer och definitioner som kan förekomma och listan uppdateras löpande.

Batterier är komplexa enheter vars teknik ständigt förbättras för att möta dagens krav på hållbarhet, effektivitet och prestanda. Från grundläggande begrepp som spänning (volt) och kapacitet (Ah) till mer avancerade ämnen som elektrokemiska reaktioner och termisk hantering, täcker denna ordlista ett brett spektrum av termer som är avgörande för alla som vill förstå batteriers funktion och underhåll.

Genom att inkludera definitioner för olika batterityper, såsom litiumjon (Li-ion), ventilreglerade blysyra-batterier (VRLA) och zink-luftbatterier, samt laddningsmetoder och säkerhetsmekanismer, ger denna guide en omfattande översikt av den teknik som driver moderna batterisystem. Denna information är inte bara relevant för ingenjörer och tekniker utan även för konsumenter som strävar efter att fatta välgrundade beslut när de investerar i batteridrivna produkter.

Att navigera i batteriteknikens värld kan vara utmanande, men med denna grundliga ordlista hoppas vi göra det lättare för läsare att förstå de viktigaste termerna och principerna. Oavsett om du är en entusiast som vill veta mer om hur dina enheter drivs eller en yrkesverksam inom industrin, erbjuder denna guide värdefulla insikter i batteriteknologins nyckelkoncept.


Bild som representerar viktiga termer och definitioner runt litiumbatterier

Guide: Viktiga Termer och Definitioner


Innehållsförteckning


A

Absorption (Absorption Charge)

Absorptionsfasen följer efter bulkfasen, där laddningsströmmen minskas för att låta batteriet absorbera maximal energi utan att överladdas, vilket optimerar dess laddning och förlänger livslängden.

Ackumulator (Accumulator)

En ackumulator är ett annat ord för ett uppladdningsbart batteri. Det lagrar elektrisk energi genom elektrokemiska processer och kan laddas ur och laddas många gånger. Ackumulatorer används i ett brett spektrum av applikationer, från mobila enheter till elfordon.

AGM (Absorbent Glass Mat)

AGM-batterier är en typ av ventilreglerat blysyra (VRLA) batteri där elektrolyten absorberas i en glasfibermatta. De är kända för sin låga självurladdning och goda prestanda över ett brett temperaturområde.

Ah (Ampere Hour)

Ah, eller amperetimme, är en enhet som mäter batterikapacitet. Den visar hur mycket ström som kan förbrukas från ett batteri under en timmes tid. Ett högre Ah-värde indikerar en större kapacitet.

Aktivt material (Active Material)

Det aktiva materialet i batterier är involverat i de elektrokemiska reaktionerna som skapar elektrisk energi. Det finns i både anoder och katoder, där det bestämmer batteriets energidensitet och effektivitet.

Ampere (Ampere)

Ampere är standardenheten för elektrisk ström. Det mäter mängden elektrisk laddning som passerar en given punkt per sekund. Ampere är central för att förstå hur elektricitet flödar i ett system.

Anod (Anode)

Anoden är den positiva elektroden i ett batteri. Under laddningsprocessen rör sig litiumjoner mot anoden och lagras där. Valet av anodmaterial är avgörande för batteriets prestanda och livslängd.

Anslutningstemperatur (Connection Temperature)

Anslutningstemperaturen refererar till den maximalt tillåtna temperaturen vid batteriets anslutningspunkter. Att hålla denna temperatur inom rekommenderade gränser är viktigt för att förebygga överhettning och säkerställa batteriets långvariga prestanda.

Avlastningsventil (Relief Valve)

Avlastningsventilen är en säkerhetsmekanism i vissa batterier som frigör gas för att minska internt tryck. Detta skyddar batteriet mot skador orsakade av övertryck och bidrar till säker användning.

Avstängningsskydd (Shutdown Protection)

Avstängningsskyddet i batterier är en funktion som automatiskt stänger av strömmen för att förhindra skador vid farliga tillstånd som överladdning, kortslutning eller extrem temperatur. Det är en kritisk säkerhetsfunktion som skyddar både batteriet och enheten det används i.


B

Balansering (Balancing)

Balansering säkerställer att alla celler i ett batteripaket har samma laddningsnivå. Det förlänger batteriets livslängd och förbättrar dess prestanda genom att undvika överladdning eller överurladdning av enskilda celler.

Balanseringsdelta (Balancing Delta)

Balanseringsdelta (ofta benämnt som ”cellbalanseringsdelta”) refererar till skillnaden i spänning mellan de individuella cellerna i ett batteripaket. Detta mått är viktigt vid cellbalansering, en process som syftar till att jämna ut spänningsskillnader mellan cellerna för att optimera batteripaketets prestanda och förlänga dess livslängd. Genom att minska balanseringsdeltat säkerställs att alla celler i ett batteripaket fungerar enhetligt. Vilket minimerar risken för överladdning eller överurladdning av enskilda celler och bidrar till säkrare och mer effektiv drift.

Basladdning (Bulk Charge)

Basladdning refererar till den initiala fasen av laddningsprocessen. Under denna fas appliceras den högsta säkra strömmen till batteriet, vilket möjliggör en effektiv och snabb laddning upp till en förinställd spänning. Denna metod är särskilt effektiv för att minimera laddningstiden utan att kompromissa med batteriets livslängd eller säkerhet. Efter att basladdningsfasen är slutförd, övergår laddningsprocessen vanligtvis till nästa steg, absorption, där laddningshastigheten minskar för att försiktigt toppa upp batteriet till dess fulla kapacitet och säkerställa en djup och jämn laddning av alla celler.

Battericykel (Battery Cycle)

En battericykel är en fullständig laddning och urladdning av ett batteri. Antalet cykler ett batteri kan genomgå innan dess prestanda minskar är en viktig indikator på dess livslängd.

Batterikapacitet (Battery Capacity)

Batterikapaciteten mäts i Ah eller Wh och beskriver mängden energi som ett batteri kan lagra och leverera. Det är en nyckelfaktor som påverkar hur länge en enhet kan användas mellan laddningarna.

Batteristatus (Battery Status)

Batteristatus ger information om batteriets aktuella tillstånd, inklusive laddningsnivå, hälsa och eventuella fel. Det är viktigt för att optimera användningen och underhållet av batteriet.

Bindemedel (Binder)

Bindemedel håller samman de aktiva materialen i batteriets elektroder. Det spelar en viktig roll för elektrodernas strukturella integritet och påverkar batteriets prestanda och livslängd.

Bly-kol (Lead-Carbon)

Bly-kolbatterier är en variant av blysyrabatterier där kol tillsätts till elektroderna för att förbättra prestanda, särskilt i termer av cykellivslängd och laddningstid.

Blysyrabatteri (Lead-Acid Battery)

Blysyrabatterier är bland de äldsta typerna av uppladdningsbara batterier, kända för sin robusthet och kostnadseffektivitet, används i fordon och för backup-strömförsörjning.

BMS (Battery Management System)

BMS övervakar och reglerar ett batteris funktioner för att maximera livslängd, säkerhet och effektivitet. Det skyddar mot farliga tillstånd som överladdning, överurladdning och överhettning.

Läs mer här: Battery Management System (BMS)

Brytspänning (Cut-off Voltage)

Brytspänningen är den spänning vid vilken ett batteri anses vara ”tomt” och behöver laddas. Det är en kritisk parameter för att skydda batteriet från skadlig överurladdning.

Bulk (Bulk Charge)

Bulkfasen är det första steget i laddningsprocessen för ett batteri, där det tar emot en stor del av sin kapacitet genom en konstant ström till dess att en specifik spänning uppnås.


C

CC/CV (Constant Current/Constant Voltage)

CC/CV är en laddningsmetod där batteriet först laddas med en konstant ström (CC) och sedan med en konstant spänning (CV). Detta optimerar batteriladdningen och förlänger dess livslängd.

Cellbalansering (Cell Balancing)

Cellbalansering jämnar ut spänningsskillnader mellan celler i ett batteripaket. Det förhindrar att enskilda celler överladdas eller överurladdas, vilket ökar säkerheten och förlänger batteripaketets livslängd.

Celleffektivitet (Cell Efficiency)

Celleffektiviteten mäter hur effektivt en battericell omvandlar lagrad energi till användbar elektrisk energi. Högre effektivitet innebär mindre energiförlust under laddning och urladdning.

Cellkemi (Cell Chemistry)

Cellkemin bestämmer batteriets egenskaper, som energidensitet, säkerhet och livslängd. Vanliga cellkemier inkluderar litiumjon (Li-ion), litiumjärnfosfat (LiFePO4) och nickel-mangan-kobolt (NMC).

Cellpolarisering (Cell Polarization)

Cellpolarisering uppstår när det finns en skillnad i elektrokemisk potential över en cell, vilket kan påverka batteriets laddnings- och urladdningsprestanda. Att minimera polarisering är viktigt för att upprätthålla batteriets effektivitet.

Cellspänning (Cell Voltage)

Cellspänningen är den elektriska potentialen över en enskild battericell. Den varierar beroende på cellens laddningstillstånd och är kritisk för att övervaka och styra batteripaketets prestanda.

C-rate (C-rate)

C-rate beskriver laddnings- eller urladdningshastigheten för ett batteri relaterat till dess totala kapacitet. En högre C-rate innebär snabbare laddning eller urladdning, men kan påverka batteriets livslängd negativt.

Cutoff-spänning (Cut-off Voltage)

Cutoff-spänningen är den spänning vid vilken ett batteri automatiskt avbryter laddningen eller urladdningen för att skydda cellerna. Korrekt inställd cutoff-spänning är avgörande för batteriets säkerhet och hållbarhet.


D

Dendritbildning (Dendrite Formation)

Dendritbildning är en oönskad tillväxt av metalliska trådar inuti ett batteri, vilket kan leda till kortslutning och batterisvikt. Det är ett känt problem i särskilt uppladdningsbara batterier.

Densitet (Density)

Densitet inom batterisammanhang kan referera till energidensitet, som mäter mängden energi lagrad per enhetsvikt eller volym, vilket är avgörande för att bestämma batteriets lämplighet för olika applikationer.

Diffusion (Diffusion)

Diffusion är processen där litiumjoner rör sig genom elektrolyten mellan anod och katod under batteriets laddnings- och urladdningscykler. Effektiv diffusion är nödvändig för god batteriprestanda.

Digital tvilling (Digital Twin)

En digital tvilling inom batteriteknik är en virtuell modell som exakt återspeglar ett fysiskt batteris prestanda och beteende över tid. Den används för att simulera, förutsäga och optimera batterisystem.

Djupurladdningsskydd (Deep Discharge Protection)

Djupurladdningsskydd skyddar batteriet från att bli överdrivet urladdat, vilket kan skada cellerna och förkorta batteriets livslängd. Detta system avbryter urladdningen vid en förinställd lägsta spänningsnivå.

DOD (Depth of Discharge)

DOD anger hur stor del av batteriets totala kapacitet som har använts. En lägre DOD innebär att endast en del av batteriets kapacitet utnyttjas innan det återladdas, vilket kan förlänga batteriets livslängd.

Driftspänning (Operating Voltage)

Driftspänningen är den spänning vid vilken ett batteri levererar ström under normal användning. Den varierar beroende på batterityp och laddningsnivå.

Drifttemperatur (Operating Temperature)

Drifttemperaturen är det temperaturintervall inom vilket ett batteri kan fungera effektivt och säkert. Att hålla sig inom dessa gränser är viktigt för att maximera prestanda och livslängd.


E

Elektrisk ledningsförmåga (Electrical Conductivity)

Elektrisk ledningsförmåga är ett materials förmåga att leda elektrisk ström. Material med hög ledningsförmåga används ofta i batteriers elektroder och anslutningar för att optimera prestanda.

Elektrisk resistans (Electrical Resistance)

Den elektriska resistansen mäter hur mycket ett material motstår flödet av elektrisk ström. Lägre resistans i ett batteri leder till effektivare strömflöde och mindre energiförlust.

Elektrod (Electrode)

Elektroden är en av de två polerna i ett batteri, antingen anod eller katod, där elektrokemiska reaktioner sker. Elektrodernas material och design är avgörande för batteriets prestanda.

Elektrokemi (Electrochemistry)

Elektrokemi är vetenskapen som studerar omvandlingen mellan elektrisk energi och kemisk energi. Inom batteriteknologi är elektrokemiska processer grundläggande för hur batterier lagrar och avger energi.

Elektrolyt (Electrolyte)

Elektrolyten är en kemisk lösning som möjliggör jonflöde mellan anod och katod i ett batteri. Den spelar en avgörande roll för batteriets elektrokemiska reaktioner och påverkar både prestanda och säkerhet.

Elektronöverföring (Electron Transfer)

Elektronöverföring är processen där elektroner flyttas från en molekyl eller atom till en annan, vilket är en grundläggande del av de elektrokemiska reaktionerna i ett batteri.

Energidensitet (Energy Density)

Energidensiteten mäter hur mycket energi ett batteri kan lagra i förhållande till sin vikt eller volym. Högre energidensitet innebär att batteriet kan lagra mer energi, vilket är önskvärt för många tillämpningar.

Energilagringskapacitet (Energy Storage Capacity)

Energilagringskapaciteten anger mängden elektrisk energi som ett batteri kan lagra och senare leverera. Det är en kritisk faktor som bestämmer batteriets användbarhet för olika enheter och system.

Equalization (Equalization Charge)

Equaliseringsladdning är en process för att jämna ut spännings- och laddningsskillnader mellan celler i ett batteripaket, ofta genom att tillämpa en högre spänning än normalt för en kort period.


F

Fast elektrolyt (Solid Electrolyte)

Fasta elektrolyter, som används i fasttillståndsbatterier, erbjuder förbättrad säkerhet jämfört med flytande elektrolyter genom att minska risken för läckage och termisk genomgång. De kan dock ha utmaningar relaterade till jonledningsförmåga.

Fasövergång (Phase Transition)

Fasövergång i batterimaterial kan påverka deras elektrokemiska egenskaper och därmed batteriets prestanda. Studier av fasövergångar är viktiga för att utveckla nya batterimaterial med förbättrade egenskaper.

Float (Float Charge)

Flytladdning är ett laddningsläge som upprätthåller batteriet vid full laddning genom att tillämpa en lägre spänning än i absorptionsfasen, vilket förhindrar självurladdning utan att orsaka överladdning.

Flytande elektrolyt (Liquid Electrolyte)

Flytande elektrolyter används i många batterityper för att facilitera jontransport mellan anod och katod. Dessa elektrolyter möjliggör snabb ionrörelse men kan öka risken för läckage och brand.

Formfaktor (Form Factor)

Formfaktorn hos ett batteri avser dess storlek, form och design, vilket direkt påverkar var och hur batteriet kan användas. Anpassade formfaktorer möjliggör integration i allt från små bärbara enheter till stora energilagringssystem.

Fuktighetsskydd (Moisture Protection)

Fuktighetsskydd är viktigt för batterier, särskilt de med känsliga elektrokemiska komponenter. Skydd mot fuktighet hjälper till att förhindra korrosion och andra skador som kan påverka batteriets funktion och livslängd.

Fälttest (Field Test)

Fälttest av batterier innebär att de testas under verkliga användningsförhållanden för att evaluera deras prestanda, hållbarhet och tillförlitlighet. Detta är avgörande för att säkerställa att batterierna möter de praktiska kraven.

Förbrukningsgrad (Degradation Rate)

Förbrukningsgraden beskriver hur snabbt ett batteris kapacitet minskar med tiden och användning. Låg förbrukningsgrad är önskvärd för att maximera batteriets livslängd och användbarhet.

Förvaringsspänning (Storage Voltage)

Förvaringsspänningen är den rekommenderade spänningsnivån för ett batteri under längre tids inaktivitet. Att upprätthålla korrekt förvaringsspänning hjälper till att förlänga batteriets livslängd och bevara dess prestanda.


G

Gallerstruktur (Grid Structure)

Gallerstrukturen i bly-syra-batterier stödjer den aktiva massan och leder elektrisk ström. En optimerad gallerstruktur förbättrar batteriets prestanda och livslängd.

Galvanisk isolator (Galvanic Isolator)

En galvanisk isolator är en anordning som används för att blockera galvaniska strömmar och skydda mot elektrokemisk korrosion, särskilt i marina applikationer där elektriska system är utsatta för saltvatten. Genom att installera en galvanisk isolator mellan ett fartygs metallkomponenter och dess elektriska system kan man effektivt förhindra korrosion orsakad av galvaniska strömmar, vilket förlänger komponenternas livslängd och bibehåller systemets integritet.

Galvanisk korrosion (Galvanic Corrosion)

Galvanisk korrosion uppstår när två olika metaller är elektriskt kopplade i närvaro av en elektrolyt, vilket kan leda till korrosionsskador på ett batteris komponenter. Att minimera galvanisk korrosion är viktigt för att förlänga batteriets livslängd.

Galvanisk ström (Galvanic Current)

Galvanisk ström uppstår när två olika metaller kommer i kontakt i närvaro av en elektrolyt, vilket skapar en elektrisk ström genom en spontan elektrokemisk reaktion. I batterisammanhang är förståelsen av galvanisk ström viktig för att designa celler som minimerar oönskad korrosion och förbättrar batteriets säkerhet och livslängd. Galvanisk ström kan leda till galvanisk korrosion.

Galvanostatisk mätning (Galvanostatic Measurement)

Galvanostatiska mätningar kontrollerar strömmen genom ett batteri för att studera dess elektrokemiska egenskaper. Denna teknik används för att karakterisera batteriers laddnings- och urladdningsbeteende.

Gasutveckling (Gas Evolution)

Gasutveckling i batterier kan ske på grund av elektrokemiska reaktioner, särskilt under felaktiga förhållanden som överladdning. Att kontrollera gasutveckling är viktigt för att upprätthålla säkerheten.

Gel (Gel Batteries)

Gelbatterier är en typ av VRLA-batteri där elektrolyten stabiliseras i en gel-form. De erbjuder fördelar som minskad risk för läckage och lägre underhållsbehov.

Gelpolymer (Gel Polymer)

Gelpolymerer används som elektrolyter i vissa batterityper för att kombinera den flytande elektrolytens höga jonledningsförmåga med den fasta elektrolytens säkerhetsfördelar. Detta material bidrar till förbättrad prestanda och säkerhet.

Gravimetri (Gravimetry)

Gravimetri är en metod för att mäta batterikomponenters massa, vilket är viktigt för att bestämma batteriets elektrokemiska kapacitet och energidensitet. Korrekt gravimetrisk analys bidrar till noggrann design och optimering av batterier.

Gränssnittsimpedans (Interface Impedance)

Gränssnittsimpedansen är motståndet vid gränssnittet mellan battericellens elektroder och elektrolyt. Låg gränssnittsimpedans är avgörande för effektiv jontransport och hög batteriprestanda.

Gränssnittsreaktion (Interface Reaction)

Gränssnittsreaktionen involverar kemiska reaktioner vid gränssnittet mellan elektrod och elektrolyt i ett batteri. Dessa reaktioner är centrala för batteriets laddnings- och urladdningsprocesser.


H

Halvcell (Half Cell)

En halvcell är en av de två delarna i ett elektrokemiskt cellpar som utgör ett batteri. Studier av halvceller hjälper till att förstå de individuella elektrokemiska processerna som sker vid anoden och katoden.

Homogenitet (Homogeneity)

Homogenitet inom batterimaterial avser enhetligheten i sammansättning och struktur. Högre homogenitet bidrar till jämnare prestanda och längre livslängd för batteriet.

Huvudkrets (Main Circuit)

Huvudkretsen i ett batterisystem är den primära elektriska kretsen som förbinder batteriet med lasten eller enheten som det driver. En välutformad huvudkrets är avgörande för effektiv energiöverföring.

Hybridbatteri (Hybrid Battery)

Ett hybridbatteri kombinerar två eller flera olika batteriteknologier för att utnyttja fördelarna hos varje teknik. Detta kan leda till förbättrad energidensitet, effektivitet och livslängd.

Hållbarhetstest (Durability Test)

Hållbarhetstestning av batterier innebär att utsätta dem för långa perioder av användning och stress för att bedöma deras livslängd och prestanda över tid. Det är avgörande för att säkerställa batteriets tillförlitlighet.

Högspänningsavstängning (High Voltage Shutdown)

Högspänningsavstängning är en säkerhetsfunktion som automatiskt stoppar batteriladdningen när spänningen överskrider en säker gräns. Detta skyddar batteriet från skador orsakade av överladdning.

Högtemperaturprestanda (High Temperature Performance)

Högtemperaturprestanda beskriver ett batteris förmåga att fungera effektivt vid höga temperaturer. Batterier med god högtemperaturprestanda är önskvärda i applikationer där de utsätts för värme.


I

Impedans (Impedance)

Impedans är ett mått på motståndet mot växelström och påverkar hur effektivt ett batteri kan laddas och urladdas. Låg impedans är önskvärd för att minimera energiförluster och förbättra batteriets prestanda.

Impedansspektroskopi (Impedance Spectroscopy)

Impedansspektroskopi är en mätteknik som används för att karakterisera ett batteris elektrokemiska egenskaper genom att mäta dess impedans över ett frekvensområde. Det ger insikter om battericellens inre struktur och funktion.

Integrerad krets (Integrated Circuit)

Integrerade kretsar i batterihanteringssystem (BMS) övervakar och kontrollerar batteriets prestanda, säkerhet och kommunikation mellan battericellerna och med användarenheten.

Interkalation (Intercalation)

Interkalation är processen där joner, vanligtvis litium, införlivas i ett kristallgitter utan att förstöra värdmaterialets struktur. Det är en grundläggande mekanism för hur många uppladdningsbara batterier lagrar och frigör energi.

Intern resistans (Internal Resistance)

Den interna resistansen är det inre motståndet i ett batteri mot elektrisk strömflöde. Lägre intern resistans leder till bättre effektivitet och mindre värmeutveckling under användning.

Iontäthet (Ionic Density)

Iontäthet refererar till koncentrationen av joner i en elektrolyt, vilket påverkar batteriets elektrokemiska egenskaper såsom jonledningsförmåga och kapacitet.

Isolationsprovning (Insulation Testing)

Isolationsprovning är en säkerhetskontroll som säkerställer att ett batteris isolationsmaterial effektivt förhindrar oönskad strömflöde, vilket skyddar mot elektriska stötar och minskar risken för brand.

Isolator (Insulator)

En isolator i batterisammanhang är ett material som förhindrar oönskad elektrisk ledning mellan två punkter. Det är avgörande för att säkerställa batteriers säkerhet och förhindra kortslutningar.


J

Jonkanal (Ion Channel)

Jonkanaler i fastelektrolyter möjliggör passage av joner, som litium, mellan anod och katod i ett batteri. Effektiva jonkanaler är avgörande för hög jonledningsförmåga och batteriprestanda.

Jordningsskydd (Grounding Protection)

Jordningsskydd refererar till säkerhetsåtgärder som förhindrar oavsiktlig elektrisk ström från att flöda genom användarens kropp genom att leda bort den till jorden. Det är viktigt för att förebygga elektriska stötar.

Joule (Energy)

Joule är en enhet för energi i det internationella enhetssystemet (SI), som representerar mängden arbete som utförs när en kraft på en newton verkar över en meter. Inom batteriteknik används joule för att kvantifiera energiöverföring och lagring.

Joules lag (Joule’s Law)

Joules lag beskriver sambandet mellan elektrisk ström, resistans och den värme som genereras i en elektrisk krets. Lagen är central för att förstå effektförluster och värmeutveckling i batterier.

Jämviktskonstant (Equilibrium Constant)

Jämviktskonstanten är ett mått på förhållandet mellan koncentrationerna av reaktanter och produkter i en kemisk reaktion vid jämvikt. För batterier är detta viktigt för att förstå de elektrokemiska reaktionernas dynamik.

Jämviktspotential (Equilibrium Potential)

Jämviktspotentialen är den elektriska potentialen mellan två halvceller i ett batteri när ingen ström flyter. Det är en kritisk faktor för att bestämma ett batteris teoretiska spänning och övergripande prestanda.

Järn-fosfat (Iron Phosphate)

Järn-fosfat används som katodmaterial i litiumjärnfosfatbatterier (LiFePO4), vilket erbjuder fördelar som lång livslängd, stabilitet och säkerhet, även om det har lägre energidensitet jämfört med andra litiumbaserade batterier.


K.

Kapacitet (Capacity)

Kapaciteten hos ett batteri, ofta mätt i ampertimmar (Ah) eller wattimmar (Wh), indikerar mängden elektrisk energi som batteriet kan lagra och leverera. Högre kapacitet innebär att ett batteri kan driva en enhet längre på en enda laddning.

Katod (Cathode)

Katoden är den negativa elektroden i ett batteri där reduktion sker under urladdning, vilket möjliggör energiutvinning. Materialvalet för katoden är avgörande för batteriets spänning och kapacitet.

Kretsunderkoppling (Circuit Protection)

Kretsunderkoppling är en säkerhetsfunktion som skyddar batterier mot skador orsakade av överladdning, överurladdning och kortslutning genom att bryta eller begränsa strömmen i farliga situationer.

Kalenderlivslängd (Calendar Life)

Kalenderlivslängden refererar till den totala tiden ett batteri kan förväntas behålla sin funktion, oberoende av antalet laddningscykler. Det påverkas av faktorer som temperatur, laddningsnivå och batteriets design.

Kapacitans (Capacitance)

Kapacitans är ett mått på ett batteris förmåga att lagra elektrisk laddning. Även om det oftare associeras med kondensatorer, spelar kapacitans en roll i hur snabbt ett batteri kan laddas och urladdas.

Kortslutningsskydd (Short Circuit Protection)

Kortslutningsskydd förhindrar skador på batteriet och elektroniken om en kortslutning inträffar. Det är en kritisk säkerhetsåtgärd som snabbt bryter strömmen för att minimera risker.

Kylsystem (Cooling System)

Kylsystem i batterier används för att reglera temperaturen och förhindra överhettning, vilket kan leda till förbättrad prestanda och längre livslängd för batteriet.

Kondensatorskydd (Capacitor Protection)

Även om kondensatorskydd inte direkt är relaterat till batterier, är det viktigt i elektroniska system för att skydda kondensatorer från skador orsakade av överström eller överspänning, vilket indirekt påverkar systemets stabilitet och säkerhet där batterier ingår.


L

Laddningscykel (Charge Cycle)

En laddningscykel avser processen där ett batteri laddas fullt och sedan används tills det behöver laddas igen. Batteriets livslängd mäts ofta i antalet fullständiga laddningscykler det kan genomgå innan dess kapacitet avsevärt minskar.

Laddningsgräns (Charge Limit)

Laddningsgränsen definierar den maximala laddningsnivå som ett batteri bör nå för att optimera dess livslängd och säkerhet. Att inte överskrida denna gräns hjälper till att förebygga skador orsakade av överladdning.

Läckageskydd (Leakage Protection)

Läckageskydd avser tekniker och material som förhindrar att elektrolyt och andra komponenter läcker ut från batteriet, vilket skyddar både batteriet och enheten från skador och korrosion.

Lågtemperaturprestanda (Low Temperature Performance)

Lågtemperaturprestanda refererar till ett batteris förmåga att fungera effektivt vid låga temperaturer. Batterier med god lågtemperaturprestanda kan leverera ström även i kalla miljöer utan signifikant förlust av kapacitet eller effekt.

LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate)

LiFePO4, litiumjärnfosfat, är en typ av litiumjonbatteri känd för sin långa livslängd, stabilitet och säkerhet. Den används i en mängd olika applikationer, från elbilar till bärbar elektronik och energilagringssystem. Gå till Återförsäljare av Litiumbatterier och BMS för länkar.

LiFeYPO4 (Lithium Iron Yttrium Phosphate)

LiFeYPO4 är en variant av LiFePO4 där yttrium är tillsatt för att förbättra vissa egenskaper som termisk stabilitet och cykellivslängd. Det är mindre vanligt men erbjuder specifika fördelar i vissa applikationer. LiFeYPO4 används bland annat av ThunderSky Winston i deras karaktäristiska gula heavy duty batterier. Gå till Återförsäljare av Litiumbatterier och BMS för länkar.

Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA)

Livscykelanalys är en metod för att utvärdera de miljömässiga påverkningarna av ett batteri från tillverkning till avfallshantering. LCA hjälper till att identifiera förbättringsområden för hållbarhet och miljöpåverkan.

Likström DC (Direct Current)

Likström (DC) är en typ av elektrisk ström som flödar i en konstant riktning, till skillnad från växelström (AC). Batterier levererar likström, vilket är avgörande för drift av DC-drivna enheter.

Läckström (Leakage Current)

Läckström är en oönskad ström som flyter från batteriet även när det inte är i bruk. Minimering av läckström är viktigt för att förlänga batteriets standby-tid och övergripande livslängd.

Lithiumtitanat (Lithium Titanate, LTO)

Lithiumtitanat (LTO) används i anoder för vissa litiumjonbatterier och erbjuder snabb laddning, lång livslängd och förbättrad säkerhet, men med lägre energidensitet jämfört med andra anodmaterial.


M

Maximal laddningsström (Maximum Charge Current)

Maximal laddningsström refererar till den högsta ström som säkert kan användas för att ladda ett batteri. Att följa denna gräns är viktigt för att undvika överhettning och potentiell skada på batteriet.

Minimispänning (Minimum Voltage)

Minimispänningen är den lägsta spänningsnivån som ett batteri kan sjunka till innan det riskerar skada eller kapacitetsförlust. Det är avgörande att inte urladda ett batteri under denna nivå för att bibehålla dess livslängd.

Membran (Membrane)

Membranet i ett batteri fungerar som en separator mellan anoden och katoden för att förhindra kortslutning samtidigt som joner tillåts passera. Material och struktur hos membranet är nyckelfaktorer för batteriets säkerhet och effektivitet.

Materialutmattning (Material Fatigue)

Materialutmattning i batterisammanhang beskriver försämringen av batterimaterial över tid på grund av upprepade laddnings- och urladdningscykler. Detta fenomen kan leda till minskad kapacitet och prestanda.

Moduluppbyggnad (Modular Design)

Moduluppbyggnaden avser designen av batterisystem där individuella celler eller moduler kan kombineras för att skapa större enheter. Detta möjliggör anpassningsbara lösningar för olika energikrav och förenklar underhåll och utbyte.

Mjukvarustyrning (Software Control)

Mjukvarustyrning i batterisystem innebär användningen av programvara för att övervaka, reglera och optimera batteriets prestanda och hälsa. Det inkluderar funktioner som SOC-beräkning, balansering och felanalys.

Magnetisk koppling (Magnetic Coupling)

Magnetisk koppling, även om det inte är en term som direkt tillämpas på batterier, kan referera till tekniken att överföra energi trådlöst mellan två punkter via magnetiska fält, vilket kan ha relevans i laddningssystem för batterier.

Molenergi (Molar Energy)

Molenergi är mängden energi lagrad per mol av ett visst material, vilket är en viktig parameter i utvärderingen av elektrokemiska cellers och batteriers energilagringskapacitet. Det hjälper till att bedöma materialens lämplighet för användning i batterier.


N

NMC (Nickel Manganese Cobalt)

NMC, en populär katodmaterialkombination i litiumjonbatterier, utmärker sig genom en balans av energidensitet, livslängd och säkerhet. Dess variationsmöjligheter i nickel-, mangan- och koboltförhållanden tillåter optimering för olika applikationer.

Nominell kapacitet (Nominal Capacity)

Nominell kapacitet representerar mängden elektrisk laddning ett batteri kan leverera under standardförhållanden, vanligtvis angivet i ampertimmar (Ah). Det är en nyckelindikator på batteriets energilagringsförmåga.

Nominell spänning (Nominal Voltage)

Nominell spänning är den standardiserade spänningsnivån som ett batteri förväntas leverera under normal drift. Detta värde är avgörande för att matcha batteriet med enhetens energikrav.

Nickel-kadmium (NiCd)

Nickel-kadmiumbatterier, kända för sin robusthet och förmåga att leverera hög ström, har dock minskat i popularitet på grund av miljöpåverkan från kadmium och ersätts alltmer av miljövänligare alternativ.

Nanoteknik (Nanotechnology)

Nanoteknik i batterisammanhang refererar till manipulation och användning av material på nanometerskala för att förbättra egenskaper som energidensitet, laddningstider och livslängd genom förbättrad elektrodstruktur och elektrolytprestanda.

Nollpunktsskydd (Zero Voltage Protection)

Nollpunktsskydd förhindrar skador på batteriet genom att stoppa urladdning när spänningen närmar sig noll, vilket skyddar mot djupurladdning och förlängning av batteriets livslängd.

Nätintegrering (Grid Integration)

Nätintegrering beskriver processen att ansluta batterilagringslösningar till elnätet, vilket möjliggör energilagring och leverans baserat på efterfrågan och tillgång, och bidrar till stabiliseringen av elnätet.

Nödladdning (Emergency Charging)

Nödladdning avser förmågan att snabbt ladda ett batteri i kritiska situationer, vilket är viktigt för enheter som kräver omedelbar energitillförsel för att säkerställa funktionen under nödsituationer.

Nanopartiklar (Nanoparticles)

Nanopartiklar används i batteriteknologi för att förbättra elektrodernas prestanda genom ökad yta och förbättrad elektrokemisk aktivitet, vilket leder till snabbare laddning och högre kapacitet.

Natriumjonbatteri (Sodium-ion Battery)

Natriumjonbatterier erbjuder ett kostnadseffektivt och miljövänligare alternativ till litiumjonbatterier, med potential för storskalig energilagring och användning i lågkostnadsapplikationer.


O

OCP (Over Current Protection)

OCP förhindrar skador på ett batteri genom att avbryta strömmen om strömmen överstiger en säker gräns. Det skyddar batteriet från de potentiellt farliga effekterna av överström, såsom överhettning och brandrisk.

OCV (Open Circuit Voltage)

OCV är spänningen mellan anoden och katoden i ett batteri när det inte är anslutet till en last eller laddare. Detta värde används för att bedöma batteriets laddningsstatus och hälsa.

Överladdningsskydd (Overcharge Protection)

Överladdningsskydd förhindrar att ett batteri laddas utöver sin maximala kapacitet, vilket skyddar mot skador, minskar risken för överhettning och förbättrar batteriets livslängd.

Överurladdningsskydd (Over-discharge Protection)

Överurladdningsskydd stoppar urladdning av ett batteri när det når sin lägsta säkra spänningsnivå. Det förlänger batteriets livslängd genom att förhindra skadliga djupurladdningar.

Övertemperaturskydd (Over-temperature Protection)

Övertemperaturskydd övervakar batteriets temperatur och avbryter laddning eller urladdning om det uppnår farligt höga temperaturer, vilket förhindrar skador och förbättrar säkerheten.

Ohms lag (Ohm’s Law)

Ohms lag beskriver sambandet mellan spänning, ström och resistans i en elektrisk krets. Den är grundläggande för att förstå och beräkna elektriska egenskaper i batterisystem.

Oscillation (Oscillation)

Oscillation i batterisammanhang kan referera till oönskade fluktuationer i spänning eller ström som kan påverka batteriprestanda och livslängd. Att kontrollera dessa oscillationer är viktigt för stabil drift.

Optimerad laddning (Optimized Charging)

Optimerad laddning innebär att anpassa laddningsprocessen efter batteriets tillstånd och egenskaper för att maximera dess prestanda och livslängd. Detta kan inkludera justeringar av laddningshastighet och spänning baserat på batteriets ålder och användningshistorik.

Organisk elektrolyt (Organic Electrolyte)

Organiska elektrolyter, ofta baserade på kolhaltiga lösningsmedel, används i många litiumjonbatterier för att möjliggöra effektiv jontransport. De bidrar till batteriernas höga prestanda men kräver noggranna säkerhetsåtgärder på grund av brandrisken.

Oxidation (Oxidation)

Oxidation är en kemisk reaktion där ett material förlorar elektroner, ofta associerad med anoden under batteriets urladdningscykel. Kontroll av oxidation är avgörande för batteriets effektivitet och stabilitet.


P

Polarisering (Polarization)

Polarisering i batterier refererar till potentialskillnaden som skapas av elektrokemiska reaktioner under laddning eller urladdning. Att minimera polarisering är viktigt för att upprätthålla effektivitet och förlänga batteriets livslängd.

Primärceller (Primary Cells)

Primärceller är engångsbatterier som inte kan laddas om. De är användbara i applikationer där laddning inte är praktiskt eller möjligt, såsom i vissa typer av fjärrkontroller och klockor.

Pulsladdning (Pulse Charging)

Pulsladdning är en teknik där batterier laddas med korta strömpulser istället för en kontinuerlig ström. Det kan förbättra laddningseffektiviteten och minska risken för överhettning.

Polymerbatteri (Polymer Battery)

Polymerbatterier använder en fast eller gelliknande polymer som elektrolyt. De är lättare och kan formgjutas i olika former, vilket gör dem idealiska för bärbar elektronik.

Prestandatestning (Performance Testing)

Prestandatestning av batterier innebär att utvärdera deras kapacitet, livslängd, och respons under olika förhållanden. Detta är avgörande för att säkerställa att batterierna möter specifika krav för deras tillämpningar.

Plastseparator (Plastic Separator)

Plastseparatorn är ett skikt i batterier som fysiskt separerar anoden från katoden för att förhindra kortslutning samtidigt som joner kan flöda fritt. Material och design av separatorn är viktiga för batteriets säkerhet och funktion.

Polaritetsskydd (Polarity Protection)

Polaritetsskydd förhindrar skador på batterier och elektroniska enheter genom att blockera eller bryta strömmen om batteriet är inkopplat med felaktig polaritet. Det är en viktig säkerhetsåtgärd.

Potentialskillnad (Potential Difference)

Potentialskillnaden, ofta mätt i volt, är den drivande kraften som får elektroner att röra sig i en krets. I batterisammanhang är det skillnaden i elektrisk potential mellan batteriets två poler.

Power Management (Power Management)

Power Management i batteridrivna enheter innebär att effektivt distribuera och reglera energianvändningen för att maximera batteritiden och enhetens prestanda. Detta kan innefatta tekniker för att minska energiförbrukningen när enheten är inaktiv.

Piezoelektrisk effekt (Piezoelectric Effect)

Även om piezoelektrisk effekt inte direkt relaterar till batteriteknik, beskriver det förmågan hos vissa material att generera en elektrisk laddning i respons till mekanisk stress. Denna effekt utnyttjas i olika sensor- och energiinsamlingstillämpningar.


R

Resistans (Resistance)

Resistans mäter hur mycket ett material motstår elektrisk strömflöde. I batterier är låg intern resistans önskvärd för att minimera energiförluster och förbättra effektiviteten.

Rekonditionering (Reconditioning)

Rekonditionering är processen att återställa kapaciteten hos ett batteri som har förlorat prestanda genom att djupurladda och sedan fulladda det. Detta kan ibland förbättra batteriets prestanda och förlänga dess livslängd.

Rippleström (Ripple Current)

Rippleström avser variationen i elektrisk ström eller spänning som kan förekomma i ett batteri under laddning, vilket kan påverka batteriets livslängd och prestanda negativt.

Regenerativ bromsning (Regenerative Braking)

Regenerativ bromsning är en teknik som används i eldrivna fordon för att omvandla en del av fordonets rörelseenergi tillbaka till elektrisk energi, som sedan lagras i batteriet. Det ökar effektiviteten och räckvidden för fordonet.

Reversibel kapacitet (Reversible Capacity)

Reversibel kapacitet är den del av ett batteris totala kapacitet som kan återvinnas genom uppladdning efter att ha urladdats. Högre reversibel kapacitet indikerar ett mer effektivt batteri.

Rekonditionering (Recondition)

Rekonditionering är processen att återställa kapaciteten för ett batteri som har förlorat prestanda, ofta genom djupurladdning följt av full laddning.

Rullningstest (Rolling Test)

Rullningstest är en metod för att bedöma batteriers prestanda och hållbarhet under förhållanden som liknar verklig användning, ofta genom att simulera cykler av laddning och urladdning.

Råmaterial (Raw Material)

Råmaterial är de grundläggande materialen som används för att tillverka batterier, såsom litium, kobolt och nickel. Tillgången och kostnaden för dessa material påverkar batteriproduktionen och priset.

Radialkonstruktion (Radial Construction)

Radialkonstruktion i batterier avser en design där komponenter är ordnade i ett cirkulärt mönster runt en central punkt, vilket kan påverka hur effektivt batteriet kan ladda och urladda.

Räckviddsångest (Range Anxiety)

Räckviddsångest är en oro som användare av eldrivna fordon kan känna över att inte ha tillräckligt med batterikapacitet för att nå sin destination. Förbättring av batteriteknik och tillgängligheten av laddningsstationer arbetar mot att minska denna oro.

Rustningseffekt (Passivation Effect)

Rustningseffekten är bildandet av en skyddande, men icke-ledande, yta på elektroder i ett batteri, vilket kan minska dess förmåga att ladda och urladda effektivt. Att förstå och kontrollera denna effekt är viktigt för att upprätthålla batteriets prestanda.


S

SOC (State of Charge)

SOC beskriver den aktuella laddningsnivån i ett batteri som en procentandel av dess totala kapacitet. Det är en viktig indikator på hur mycket energi som finns kvar i batteriet vid en given tidpunkt.

Säkerhetsventil (Safety Vent)

Säkerhetsventilen är en mekanism designad för att frigöra tryck inuti ett batteri om det blir för högt, för att förhindra explosion eller läckage. Det bidrar till säker användning av batterier, särskilt i situationer av felaktig hantering eller fel.

Självurladdning (Self-discharge)

Självurladdning är fenomenet där ett batteri förlorar sin laddning över tid även när det inte är anslutet till en last. Låg självurladdning är önskvärt för att maximera batteriets standby-tid.

Spänning (Voltage)

Spänningen är en elektrisk potentialskillnad som driver elektroner genom en krets. I batterisammanhang är det spänningen mellan batteriets två poler som möjliggör arbete att utföras av den anslutna enheten.

Spänningskollaps (Voltage Collapse)

Spänningskollaps hänvisar till en kraftig minskning av batteriets spänning under belastning, vilket kan leda till att enheten slutar fungera. Att förstå och förhindra spänningskollaps är kritiskt för batteridriven teknik.

Seriekoppling (Series Connection)

Seriekoppling av battericeller ökar det totala systemets spänning samtidigt som kapaciteten förblir oförändrad. Detta används för att matcha batterisystemets spänning med enhetens krav.

Sulfatering (Sulfation)

Sulfatering är en process där blysulfatkristaller bildas på elektroderna i bly-syra-batterier, vilket minskar dess kapacitet och livslängd. Att förebygga och behandla sulfatering är viktigt för underhåll av dessa batterier.

Säkerhetstestning (Safety Testing)

Säkerhetstestning innebär en rad tester som utförs på batterier för att säkerställa att de uppfyller strikta säkerhetsstandarder och kan hantera extrema förhållanden utan att misslyckas eller orsaka fara.

Supercell (Supercell)

Även om termen ”supercell” inte traditionellt används specifikt inom batteriteknologi, kan den referera till en högpresterande cellkonfiguration designad för att leverera exceptionell energidensitet och effekt.

Storage Mode (Förvaringsläge)

Förvaringsläge refererar till ett specifikt laddningsläge designat för att optimera ett batteris tillstånd under längre perioder av inaktivitet, vilket minimerar skador och förlänger dess livslängd.

Synkronisering (Synchronization)

Inom kontexten av batterihanteringssystem (BMS) avser synkronisering processen att säkerställa att alla celler i ett batteripaket fungerar harmoniskt, balanseras korrekt och har enhetlig prestanda.


T

Temperaturövervakning (Temperature Monitoring)

Temperaturövervakning är en kritisk del av batterihanteringssystemet som kontinuerligt övervakar battericellernas temperatur för att förebygga överhettning och säkerställa säker drift.

Termisk hantering (Thermal Management)

Termisk hantering i batterisystem syftar till att reglera temperaturen genom kylning eller uppvärmning för att optimera prestanda och förlänga batteriets livslängd. Effektiv termisk hantering är avgörande för batteriers säkerhet och effektivitet.

Tillståndsanalys (State Analysis)

Tillståndsanalys refererar till processen att bedöma ett batteris hälsa och prestanda baserat på olika parametrar som spänning, ström och temperatur. Detta är viktigt för att förutse batteriets livslängd och underhållsbehov.

Toppning (Top-off Charge)

Toppning är en laddningsprocess där ett batteri får en lågströmsladdning efter att det har nått sin fulla laddning för att kompensera för självurladdning. Detta håller batteriet fulladdat och redo för användning.

Tertiärceller (Tertiary Cells)

Tertiärceller, även kända som tredje generationens batterier, inkluderar avancerade teknologier som fasttillståndsbatterier och litium-svavelbatterier som erbjuder förbättrade prestandaegenskaper jämfört med traditionella litiumjonbatterier.

Tidsfördröjning (Time Delay)

Tidsfördröjning inom batteriteknik kan avse den fördröjning som finns mellan initiering av laddning eller urladdning och när batteriet reagerar. Optimering av denna fördröjning är viktigt för snabba responsapplikationer.

Termistor (Thermistor)

En termistor är en typ av resistor vars resistans varierar med temperaturen. Den används i batterier för temperaturövervakning och bidrar till att skydda batteriet från överhettning genom att justera laddningsparametrarna.

Tröskelvärde (Threshold)

Tröskelvärde inom batteriteknologi avser den specifika nivå vid vilken ett batteris prestanda eller säkerhetsmekanism aktiveras, såsom avstängning vid överhettning eller överladdning.

Tjockfilmsbatteri (Thick-film Battery)

Tjockfilmsbatterier tillverkas genom att deponera elektrodmaterial och elektrolyter i tjocka lager på en substrat. De används i applikationer där hög prestanda och tillförlitlighet krävs i kompakta utrymmen.

Transient respons (Transient Response)

Transient respons beskriver ett batteris förmåga att snabbt anpassa sig till plötsliga förändringar i belastning, såsom snabb acceleration i elbilar. Batterier med snabb transient respons ger bättre prestanda och effektivitet.


U

URL (Underwriters Laboratories)

URL är en global säkerhetscertifieringsorganisation som ställer standarder för och testar produktsäkerhet, inklusive batterier. En URL-märkning indikerar att ett batteri har uppfyllt specifika säkerhetskrav.

Utjämningsladdning (Equalization Charge)

Utjämningsladdning är en process där alla celler i ett batteripaket laddas till full kapacitet för att säkerställa enhetlighet och förlänga batteripaketets livslängd. Det är särskilt viktigt för bly-syra-batterier.

Utladdningsdjup (Depth of Discharge, DOD)

Utladdningsdjupet anger hur stor del av ett batteris totala kapacitet som har förbrukats. Att begränsa DOD kan hjälpa till att förlänga ett batteris livslängd genom att undvika överansträngning av cellerna.

Ultratunn (Ultra-thin)

Ultratunna batterier är designade för att vara exceptionellt tunna och flexibla, vilket gör dem idealiska för användning i bärbar elektronik och smarta textilier där utrymme och formfaktor är kritiska.

Uppgraderbarhet (Upgradability)

Uppgraderbarhet i batterisystem avser möjligheten att förbättra ett batteris prestanda eller kapacitet genom framtida modifieringar eller tillägg, vilket förlänger användbarheten och minskar behovet av totalt utbyte.

Utmatningseffekt (Output Power)

Utmatningseffekten är den maximala effekt som ett batteri kan leverera vid användning. Det är en viktig faktor för applikationer som kräver hög energi, som eldrivna fordon eller kraftintensiva enheter.

Underhållsladdning (Maintenance Charging)

Underhållsladdning innebär att periodiskt tillföra ett batteri en liten mängd laddning för att kompensera för självurladdning under långvarig förvaring eller sällan användning.

Utsläppskontroll (Emission Control)

Även om utsläppskontroll vanligtvis inte är direkt relaterat till batterier, kan det avse strategier eller system som minimerar skadliga utsläpp i batteritillverkningsprocesser eller återvinning.

Uppladdningsbar (Rechargeable)

Uppladdningsbara batterier kan återställas till full laddning genom att tillföra elektrisk energi, vilket gör dem till ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ för många applikationer jämfört med engångsbatterier.

Uthållighetstest (Endurance Testing)

Uthållighetstestning av batterier innebär att långsiktigt utvärdera deras prestanda under upprepade laddnings- och urladdningscykler för att bestämma deras hållbarhet och pålitlighet över tid.


V

Volt (Voltage)

Volt är enheten för elektrisk potentialskillnad eller elektromotorisk kraft. I batterisammanhang anger den spänning som ett batteri levererar eller kräver för att fungera korrekt, vilket är avgörande för kompatibilitet med elektroniska enheter.

Volymetrisk energidensitet (Volumetric Energy Density)

Volymetrisk energidensitet mäter mängden energi som ett batteri kan lagra per enhetsvolym. Högre volymetrisk energidensitet innebär att mer energi kan lagras i ett mindre utrymme, vilket är önskvärt för kompakta och bärbara applikationer.

Ventilreglerade blybatterier (VRLA) (Valve-Regulated Lead-Acid Batteries)

Ventilreglerade blybatterier är en typ av bly-syra-batterier som är förseglade och utrustade med en säkerhetsventil. VRLA-batterier kräver minimalt underhåll och används i en mängd olika applikationer, från fordon till backup-strömkällor.

Vibrationstålighet (Vibration Resistance)

Vibrationstålighet är ett batteris förmåga att motstå skador eller prestandaförlust orsakad av mekanisk vibration. Detta är särskilt viktigt för batterier som används i fordon och industriella applikationer där de utsätts för hård hantering.

Vätskeelektrolyt (Liquid Electrolyte)

Vätskeelektrolyter används i många typer av batterier för att möjliggöra jontransport mellan anod och katod. De erbjuder god jonledningsförmåga men kan innebära högre risker för läckage och brand jämfört med fasta elektrolyter.

Varvtalsreglering (Speed Control)

Varvtalsreglering, även om det inte är direkt relaterat till batterier, kan involvera användning av batteridrivna motorer där batteriets spänning och strömstyrka reglerar motorhastigheten. Det är viktigt för applikationer som kräver finjustering av motorprestanda.

Växelström AC (Alternating Current)

Växelström (AC) är en typ av elektrisk ström som periodiskt byter riktning, i motsats till jämnström (DC) som batterier tillhandahåller. AC används vanligtvis i hushåll och industrier, medan batterier ofta omvandlar DC till AC för olika applikationer.

Ventilationskrav (Ventilation Requirements)

Ventilationskrav för batterier avser behovet av lämplig luftflöde runt batteriet för att avleda värme och förebygga ackumulering av potentiellt farliga gaser. Korrekt ventilation är avgörande för batterisäkerheten, särskilt i slutna utrymmen.

Vakuumförsegling (Vacuum Sealing)

Vakuumförsegling i batterisammanhang innebär att batteriet är helt förseglat i en vakuummiljö för att skydda mot fukt, syre och andra externa faktorer som kan försämra batteriets prestanda och livslängd.

Voltametri (Voltammetry)

Voltametri är en analytisk metod som används för att studera elektrokemiska egenskaper hos batterier genom att mäta strömmen som svar på en varierande spänning. Det ger värdefull information om batteriets laddnings- och urladdningsmekanismer.

VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid)

VRLA, eller ventilreglerade blysyra-batterier, är en typ av blysyra-batterier som är förseglade och utrustade med en säkerhetsventil för att frigöra överskottsgas om trycket blir för högt. Dessa batterier är underhållsfria och läcker inte elektrolyt, vilket gör dem idealiska för användning i en rad olika applikationer, inklusive UPS-system (Uninterruptible Power Supply), nödbelysning och elbilar. VRLA-batterier finns i två huvudvarianter: gelbatterier och AGM (Absorbent Glass Mat), där båda designerna syftar till att immobilisera elektrolyten och förbättra säkerheten och prestandan jämfört med traditionella blysyra-batterier.


W

Watt (Power)

Watt är en måttenhet för effekt, som beskriver hastigheten på energiöverföring. I batterisammanhang representerar watt den effekt som ett batteri kan leverera eller förbruka vid en given tidpunkt, vilket är avgörande för att bestämma dess användbarhet i olika applikationer.

Wattimme (Watt-hour, Wh)

Wattimme mäter mängden energi som lagras eller förbrukas över tid. Ett batteris kapacitet i Wh indikerar totala mängden energi det kan lagra och leverera, vilket ger en mer omfattande bild av dess lagringskapacitet jämfört med ampertimmar (Ah).

W/kg (Watts per Kilogram)

W/kg är en måttenhet som används för att uttrycka ett batteris specifika effekt, vilket indikerar hur mycket effekt ett batteri kan leverera i förhållande till dess vikt. Högre värden på W/kg är önskvärda för applikationer som kräver hög effektuttag med minimal viktbelastning.

Wärmeleitung (Thermal Conductivity)

Wärmeleitung, eller termisk konduktivitet, är en egenskap som beskriver ett materials förmåga att leda värme. I kontexten av batterier är effektiv termisk konduktivitet viktig för att hantera värmeutveckling under drift och förbättra säkerhet och prestanda.

Wattmätare (Wattmeter)

En wattmätare är ett instrument som används för att mäta och övervaka effekten (i watt) som förbrukas eller genereras av en enhet eller ett system. Inom batterisystem kan wattmätare hjälpa till att övervaka batteriets effektuttag och effektiviteten i energianvändningen.

Wiedemann-Franz lag (Wiedemann-Franz Law)

Wiedemann-Franz lag är en princip inom fysiken som relaterar den termiska konduktiviteten till den elektriska konduktiviteten hos metaller. Även om detta koncept sällan nämns direkt i batteriteknik, är förståelsen för värme- och elektrisk ledningsförmåga viktig för att utforma effektiva batterisystem.

Wire-bonding (Wire Bonding)

Wire-bonding är en process för att skapa elektriska anslutningar mellan mikrochips och deras förpackningar genom att använda tunna trådar. I batteripack kan wire-bonding användas för att ansluta celler elektriskt och säkerställa pålitlig strömförsörjning.

Wh/l (Watt-hours per Liter)

Wh/l är en måttenhet som anger energidensiteten hos ett batteri i termer av den energi det kan lagra per liter volym. Högre värden på Wh/l indikerar ett mer kompakt energilagringssystem, vilket är fördelaktigt för applikationer där utrymmeseffektivitet är kritisk.

Wickling (Winding)

Wickling avser processen att linda elektrodmaterialet runt en kärna eller inom en behållare när man tillverkar cylindriska eller spiralformade battericeller. Korrekt wickling är avgörande för battericellens struktur och funktion.


X

X-strålediffraktion (X-ray Diffraction, XRD)

X-strålediffraktion är en analytisk teknik som används för att identifiera kristallina strukturer i batterimaterial. XRD hjälper forskare att förstå hur atomerna är arrangerade i ett material, vilket är avgörande för att utveckla batterier med förbättrade egenskaper.

Xerogel (Xerogel)

Xerogel är en typ av material som bildas när ett gel-liknande ämne torkas utan att krympa, vilket resulterar i en porös och lätt struktur. I batteriteknologi kan xerogeler användas som elektroder eller elektrolyter för att förbättra jonledningsförmåga och batteriprestanda.

Xenonbelysning (Xenon Lighting)

Även om xenonbelysning inte direkt är relaterad till batteriteknologi, kräver xenonlampor i fordon och annan utrustning effektiva batterilösningar för att tillhandahålla högintensivt ljus med lång livslängd.

Xantat (Xanthate)

Xantat är en kemisk förening som ibland utforskas inom elektrokemiska applikationer, inklusive som en potentiell komponent i elektrolyter för batterier. Dess användning syftar till att förbättra laddningskapaciteten och stabiliteten i vissa batterityper.

X-effektivitet (X-efficiency)

Termen ”X-effektivitet” används inte allmänt inom batteriteknologi och kan anses vara en platsfyllare för att illustrera effektivitetsmått som är specifika för vissa batterisystem eller tekniker. Effektiviteten hos ett batteri är avgörande för dess övergripande prestanda och användbarhet.


Y

Ytbeläggning (Surface Coating)

Ytbeläggning på batterielektroder kan förbättra deras prestanda och livslängd genom att skydda mot korrosion och degradering. Detta är avgörande för att bibehålla batteriets effektivitet över tid.

Ytaktiv material (Surface-active Material)

Ytaktiva material i batterier bidrar till att öka reaktionsytan för elektrokemiska processer, vilket kan förbättra laddningskapaciteten och hastigheten. Dessa material är viktiga för att optimera batteriets energidensitet och respons.

Ytspänning (Surface Tension)

Ytspänning spelar en roll i hanteringen av elektrolyter inom batterier, särskilt när det gäller att säkerställa jämn fördelning och interaktion med elektroder. Att förstå och kontrollera ytspänningen är viktigt för att förbättra batteriprestanda.

Ytkemi (Surface Chemistry)

Ytkemin i batterier påverkar hur elektrodmaterial interagerar med elektrolyten, vilket är avgörande för batteriets laddnings- och urladdningsprocesser. Att optimera ytkemin kan leda till högre effektivitet och längre livslängd för batteriet.

Ytstruktur (Surface Structure)

Ytstrukturen på batterielektroder påverkar direkt jontransport och elektrokemisk aktivitet. Finjustering av ytstrukturen kan öka batteriets kapacitet och minska interna resistansen för bättre prestanda.


Z

Zink-luftbatteri (Zinc-air Battery)

Zink-luftbatterier genererar elektricitet genom den kemiska reaktionen mellan zink och syre från luften. De är kända för hög energidensitet och används ofta i hörapparater och vissa typer av elektroniska enheter.

Zebra-batteri (Sodium-nickel-chloride Battery)

Zebra-batterier, eller natrium-nickelkloridbatterier, erbjuder hög energidensitet och god termisk stabilitet, vilket gör dem lämpliga för applikationer som elbilar och stationär energilagring.

Z-förlust (Impedance Loss)

Z-förlust, eller impedansförlust, refererar till energiförlusten i ett batteri på grund av dess interna resistans. Att minimera Z-förlust är viktigt för att förbättra batteriets totala effektivitet och prestanda.

Zirkoniumbaserade elektrolyter (Zirconium-based Electrolytes)

Zirkoniumbaserade elektrolyter undersöks för användning i batterier för att förbättra jonledningsförmågan och kemisk stabilitet. De kan bidra till utvecklingen av mer hållbara och effektiva batteriteknologier.